Informácie pre voliča

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29.02.2020 od 07:00 hod. do 22:00 hod.

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je:

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
  
Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky:

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak