Informácia pre voličov

Nahliadnutie do stáleho zoznamu voličov

V súlade so zákonom č.303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, je obec povinná umožniť v úradných hodinách občanovi nahliadnuť do stáleho zoznamu voličov, aby sa presvedčil či je v zozname zapísaný a či údaje o ňom v zozname uvedené sú úplné a pravdivé. Ak volič zistí, že v stálom zozname voličov nie je uvedený, alebo údaje o ňom uvedené nie sú úplné alebo pravdivé, má právo obec požiadať o dopísanie do zoznamu, prípadne o vykonanie opravy.

Uvedené údaje si môže volič zapísaný v zozname voličov MČ Košice - Západ overiť na   Miestnom  úrade  Mestskej časti Košice – Západ, Trieda SNP č.39, prízemie, pracovisko prvého kontaktu č.5.

Oznámenie o čase a mieste konania volieb

Voliči, ktorí majú hlásený trvalý pobyt v MČ Košice - Západ /bez konkrétnej adresy/, sú zapísaní do zoznamu voličov v okrsku č.4 - Základná škola, Považská 12. Oznámenie o čase a mieste konania volieb si môžu vyzdvihnúť na Miestnom  úrade  Mestskej  časti  Košice – Západ, Trieda SNP č.39, prízemie, pracovisko prvého kontaktu č.5, v úradných hodinách.