III. zasadnutie MZ mestskej časti Košice - Západ 21.05.2019

Informácie

Uznesenia prijaté na III. zasadnutí MZ 21.05.2019 Súbor pdf(145.29 kB)

Zápisnica z III. zasadnutia MZ 21.05.2019 Súbor pdf(209.57 kB)

Hlasovanie poslancov na III. zasadnutí MZ21.05.2019 Súbor pdf(130.09 kB)

Odpoveď na interpeláciu č.2 Súbor pdf(232.55 kB)

Videozáznam z III. zasadnutia MZ 21.05.2019


V súlade s § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 2 Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Západ zvolávam

III. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Západ,

na deň 21. mája 2019 (utorok) so začiatkom o 13.00 hod. v zasadačke na 2. poschodí Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Západ, Trieda SNP č.39, 040 11 Košice, s týmto programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie návrhovej komisie
3. Schválenie programu rokovania miestneho zastupiteľstva
4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
5. Určenie názvu nových ulíc v Mestskej časti Košice-Západ bod č. 5
6. Zrušenie uznesenia MZ č. 52-23/06-2015 zo dňa 23. júna 2015 bod č. 6
7. Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Západ bod č. 7
8. Interpelácie poslancov
9. Dopyty poslancov
10. Rôzne
Prestávka*
11. Slávnostné odovzdávanie ocenení Mestskej časti Košice-Západ a starostu Mestskej časti Košice-Západ
12. Záver

Mgr. Marcel Vrchota


* Počas prestávky presun do Veľkej sály Átrium klubu, Zuzkin park 4, Košice