II. zasadnutie MZ mestskej časti Košice - Západ 26.02.2019

V súlade s § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 2 Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ zvolávam

II. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ,

na deň 26. februára 2019 (utorok) so začiatkom o 15.00 hod. v zasadačke na 2. poschodí Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP č.39, 040 11 Košice, s týmto programom:

 

1. Otvorenie
2. Schválenie návrhovej komisie
3. Schválenie programu rokovania
4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
5. Správa o činnosti Mestskej polície Košice Stanica - Západ na území mestskej časti za obdobie od 01.07.2018 do 31.12.2018 bod č. 5
6. Informácia starostu mestskej časti o svojej činnosti od ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva, ústna informácia
7. Prehľad plnenia uznesení prijatých miestnym zastupiteľstvom od XXIII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva bod č. 7
8. Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti za rok 2018 bod č. 8
9. Správa o výsledkoch kontroly kontrolóra mestskej časti od 11.9.2018 do 26.2.2019 bod č. 9
10. Informácia o úprave č. 4 a č. 5 Programového rozpočtu mestskej časti Košice - Západ na rok 2018 bod č. 10
11. Informácia o dotáciách poskytnutých starostom mestskej časti Košice - Západ v 2. polroku 2018 podľa Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice - Západ o poskytovaní dotácií bod č. 11
12. Stanovisko kontrolóra mestskej časti k návrhu Programového rozpočtu mestskej časti Košice - Západ na roky 2019 – 2021 bod č. 12
13. Návrh Programového rozpočtu mestskej časti Košice - Západ na roky 2019 – 2021 bod č. 13
14. Žiadosti o poskytnutie dotácie podľa Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice - Západ o poskytovaní dotácií na 1. polrok 2019 bod č. 14
15. Doplnok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Západ o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území Mestskej časti Košice – Západ počas volebnej kampane bod č. 15
16. Voľba členov komisií miestneho zastupiteľstva z radov odborníkov - obyvateľov mestskej časti 
17. Návrhy ocenení Mestskej časti Košice - Západ v roku 2019 bod č. 17
18. Správa o činnosti Denného centra mestskej časti Košice - Západ a centra pre rodičov s deťmi Terasáčik za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 bod č. 18
19. Harmonogram zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady na rok 2019 bod č. 19
20. Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a o náhrade za obmedzenie vo výkone vlastníckych práv v prospech spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., parcela č. 4718/23, k. ú. Terasa, LV č. 12 911 a parcela č. 4718/104, k. ú. Terasa, LV č. 12 911 bod č. 20
21. Uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa k parcele pod garážovým boxom v lokalite ulice Tri hôrky Košice s Mgr. Petrom Bertókom, Bauerova 1203/15, Košice bod č. 21
22. Interpelácie poslancov 

23.

Dopyty poslancov 
24. Rôzne 
25. Záver 

Mgr. Marcel Vrchota

 

Dokumenty

Súvisiace odkazy