Hlasovanie mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky

Volič môže požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti do volebnej schránky nasledovne:

telefonicky,
najneskôr v posledný pracovný deň pred konaním volieb (do 28.02.2020) v úradných hodinách na telefónnom čísle 055/7883200,

osobne,
najneskôr v posledný pracovný deň pred konaním volieb (do 28.02.2020) v úradných hodinách na adrese: Trieda SNP 39, Košice, č. dv. 104, (I. poschodie),

v listinnej forme tak,
aby žiadosť hlasovanie mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky bola doručená na adresu Mestská časť Košice-Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice, najneskôr v posledný pracovný deň pred konaním volieb (do 28.02.2020) v úradných hodinách,

Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje o voličovi:

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu, poschodie),
  • kontaktné telefónne číslo.


Volič môže požiadať o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky aj v deň konania volieb. Žiadosť musí byť v takom prípade adresovaná okrskovej volebnej komisii, v ktorej územnom obvode má volič trvalý pobyt, a ktorá ako jediná je oprávnená hlasovanie zabezpečiť.

Obyvatelia MČ Košice - Západ môžu overiť príslušnosť ku okrskovej volebnej komisii a zároveň získať telefonický kontakt nasledovne:

telefonicky,
v deň konania volieb (29.02.2020) od 07.00 hod. do 22.00 hod. na telefónnom čísle 055/7883200,

na web stránke MČ Košice – Západ