02. Evidencia obyvateľov

SADZOBNÍK  SPRÁVNYCH  POPLATKOV   
vyberaných Mestskou časťou Košice – Západ   
podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 

Položka 2
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh,  úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo sôkromných spisov v úradnej úschove za každú aj začatú stranu   2 eurá
Oslobodenie
Od poplatku podľa písm. a) a c) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie aštátne divadlá";
Položka 8
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle)  5 eur
Oslobodenie
Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11 a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku.

Ďalšie informácie

Dokumenty