Delegovanie členov do miestnej volebnej komisie

Do miestnej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia starostovi mestskej časti v lehote do 11.09.2018 nasledovne:.

- v listinnej forme osobne alebo

- prostredníctvom pošty na adresu Mestská časť Košice - Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice 

(Ak sa politická strana rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte) 

- alebo elektronicky e-mailom na adresu komunalne.volby@kosicezapad.sk.

Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.