Celoplošná deratizácia v meste Košice - oznámenie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach ako kompetentný orgán, vydáva rozhodnutie na zabezpečenie celoplošnej regulácie živočíšnych škodcov na území nášho mesta. Pre rok 2019 je jesenný termín deratizácie určený v období od 21.10.2019 do 30.11.2019.

Rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva sú viazané:

  • inštitúcie verejnej správy
  • právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia
  • fyzické osoby

Deratizáciu je potrebné vykonať na nehnuteľnostiach vo vlastníctve uvedených subjektov. Fyzické osoby majú povinnosť realizovať deratizáciu v priestoroch svojich rodinných domov, na pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní, v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a pod.
Deratizáciu je nevyhnutné realizovať prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov a po ukončení mať k dispozícii dokumentáciu, ktorá vykonanie deratizácie potvrdí.
Fyzické osoby - majitelia rodinných domov môžu deratizáciu realizovať aj svojpomocne, spotrebiteľsky dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel. V tomto prípade je potrebné uschovať doklady o kúpe deratizačných prostriedkov, a to najmenej 3 mesiace.

Mestská časť Košice-Západ bude deratizáciu svojich nehnuteľností realizovať prostredníctvom odborne spôsobilej organizácie v čase od 11. 11. 2019 do 25. 11. 2019.
Predmetom budú spravované budovy a pozemky, napríklad pozemky v lokalite „asanačného pásma“, dažďová kanalizácia v lokalite Grot.
Priestory miest, na ktorých sú umiestnené kontajnery na odpad bude deratizovať Mesto Košice.

Súčasťou deratizácie je rozloženie nástrah a následná likvidácia uhynutých hlodavcov. Vyzývame Vás, aby ste v tomto období venovali zvýšenú pozornosť deťom ako aj domácim zvieratám, aby nedošlo k požitiu nástrahy pre hlodavcov!

V prípade, ak vo svojom okolí zaznamenáte zvýšený počet hlodavcov:

  • V okolí kontajnerov na odpad informujte o tom Mesto Košice - 055/6419 135.
  • Na verejných priestranstvách informujte o tom Správu mestskej zelene - 0914 320 776

alebo Mestskú časť Košice-Západ - 055/788 3260).