Autovraky

Mestská polícia v prípade zistenia dlhodobo stojaceho motorového vozidla, ktoré má znaky starého vozidla podľa zákona o odpadoch, alebo nespĺňa podmienky dané zákonom o prevádzke vozidiel na pozemných komunikáciách, vyzve písomne majiteľa, aby odstránil vozidlo z komunikácie alebo verejného priestranstva. 

Ak si držiteľ starého vozidla nesplní povinnosť a na vlastné náklady neodstráni vozidlo z miesta, kde vozidlo poškodzuje životné prostredie, urobí tak správca cesty alebo obec, a to odovzdaním vozidla na určené parkovisko; náklady s tým spojené je povinný uhradiť držiteľ vozidla. O odovzdaní vozidla na určené parkovisko polícia písomne upovedomí majiteľa a Okresný úrad a Slovenskú inšpekcia životného prostredia. Následne Okresný úrad začne správne konanie, na základe ktoré bude toto vozidlo rozhodnutím vyradené natrvalo z evidencie motorových vozidiel a určené za staré vozidlo, ktoré  je odpadom. Na základe tohto rozhodnutia môže byť staré vozidlo v súlade so zákonom zlikvidované autorizovanou spoločnosťou, ktorá má oprávnenie na ekologické zošrotovanie vozidla.
Na sídliskách sa však nachádzajú aj vozidlá, ktoré nie sú starými vozidlami v zmysle zákona o odpadoch, ale sú len dočasne odhlásené v zmysle zák. o premávke na pozemných komunikáciách (spravidla takéto vozidlá nemajú tabuľku s EČV). Počas celej doby dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel vozidlo nesmie byť prevádzkované v cestnej premávke a musí byť prístupné orgánu PZ; na túto povinnosť bude vlastník vozidla upozornený pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie. Vlastníkovi mot. vozidla, ktoré je dlhodobo odstavené na verejnej komunikácii, ktorá patrí mestu Košice, bude vyrubený poplatok za zaujatie verejného priestranstva - komunikácie.

Na záver uvádzame, že Mestská polícia Košice sa takto snaží dostať dlhodobo nepojazdné vozidlá, o ktoré ich majitelia nejavia záujem, z verejne prístupných miest, kde len zaberajú parkovacie miesta, ktorých je v našom meste nedostatok. Situáciu však značne komplikuje fakt, že niektorí majitelia nenahlásia zmenu adresy pobytu a je problém zistiť ich aktuálny pobyt, resp. majitelia vozidiel zomreli a dedičské konanie nebolo ukončené, čo neúmerne predlžuje riešenie takýchto prípadov a dobu odstránenia vozidla.

 

P.č. Ulica  Typ vozidla Farba EČV  Luník Odoslané správnemu orgánu
1 Košice, Považská 3  Fiat modrá KE401IF I OÚ OCDaPK 14.4.2018
2 Košice, Trieda SNP 23  Škoda Felícia červená  KE749AP I OÚ OCDaPK 9.11.2017, MMK ŽP 28.02.2019, 
3 Košice, Kysucká 2  Renault strieborná KE261LB II OÚ KE OCDaPK 18.11.2019
4 Košice, Ulica pokroku 4  Renault čierna KE326FP II OÚ KE OCDaPK 2.5.2018
5 Košice, Ulica pokroku 8  Renault šedá KE029HE II OÚ KE OCDaPK 07.05.2018
6 Košice, Kysucká 18  Opel strieborná KE073HR II OÚ OCDaPK 28.1.2018, MMK ŽP 26.12.2018
7 Košice, Trieda SNP 48/A  Škoda Octavia čierna TV910CR III OÚ OCDaPK 6.2.2020
8 Košice, Popradská 84  Seat žltá KE273FX IV OÚ OCDaPK 10.9.2018
9 Košice, Popradská 82  Citroen červena KE558GT IV OÚ OCDaPK 5.6.2019, OÚ OVVS odd. P. VP 4.10.2019 
10 Košice, Trieda SNP 54  Renault červená  KE749AF IV OÚ OCDaPK 14.11.2017, OÚ OVVS odd. P. 24.6.2019
11 Košice, Nesporová 22  Renault čierna KE047JL IV OÚ OCDaPK 28.10.2016, OÚ OVVS odd. P. 04.10.2019
12 Košice, Gudernova 4  BMW modrá KE545ER IV OÚ OCDaPK 21.12.2019, OÚ OSoŽP 10.1.2017, OÚ OVVS odd. P. 4.10.2019
13 Košice, Ružová 43  Ford strieborná 38XXDH V  
14 Košice, Idanská 13  Renault modrá KE939DK V OÚ OCDaPK 3.11.2018, MKK daň 10.11.2019
15 Košice, Idanská 13  Renault zelená KE428ER V OÚ OCDaPK 28.10.2016, MMK daň 10.11.2019
16 Košice, Orgovánová 3  Volkswagen strieborná KE980BU V OÚ OCDaPK 13.9.2019, MMK daň 10.11.2019
17 Košice, Muškátová 40  Mercedes  čierna KE777MH V OÚ OCDaPK 22.8.2019
18 Košice, Trieda SNP 85  Škoda Felícia červená  ZH387AV VI  
19 Košice, Trieda SNP 85  Škoda Felícia červená  KS891BV VI  
20 Košice, Trieda SNP 85  Škoda Felícia zelená GA795BS VI  
21 Košice, Moldavská cesta 7  Peugeot červená  KE447FR VI OÚ OCDaPK 19.8.2019, MMK daň 28.10.2019
22 Košice, Humenská 7B  Jaguard strieborná NR723EH VII OÚ OCDaPK 20.3.2019, MMK daň 29.10.2019
23 Košice, Šafárikova trieda 6  Renault zelená KE844AN VII OÚ OCDaPK 2.12.2018
24 Košice, Humenská 6  Peugeot strieborná TV875CO VII OÚ OCDaPK 9.10.2017, MMK ŽP 04.04.2019, MMK daň 29.10.2019
25 Košice, Bardejovská 1  Fiat červená  KE490FK VII OÚ OCDaPK 8.5.2017, MMK ŽP 21.12.2018, MMK daň 29.10.2019
26 Košice, Humenská 13  Škoda Felícia zelená KE470EU VII OÚ OCDaPK 25.3.2017, MMK ŽP 09.12.2018, MMK daň 28.10.2019
27 Košice, Humenská 41  Mitsubishi červená  KE862CL VII OÚ OCDaPK 25.8.2016, 16.11.2017, MMK daň 28.10.2019,
28 Košice, Popradská 92  Ford modrá KE946JA VIII OÚ OCDaPK 26.10.2016
29 Košice, Popradská 84  Fiat biela KE076CO IV OÚ OCDaPK 12.03.2018
30 Košice, Robotnícka 46  Mercedes biela KE133JN IBV OÚ OCDaPK 8.7.2017, MMK daň 4.1.2020, 

Legenda:

  • OÚ OCDaPK - Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
  • MMK ŽP - Mesto Košice, oddelenie VISU a ŽP
  • OÚ Košice OSoŽP - Okresný úrad Košice, oddelenie starostlivosti o ŽP
  • MMK daň - Mesto Košice, oddelenie oddelenie Ek. Ref. daní a poplatkov