Autovraky

Mestská polícia v prípade zistenia dlhodobo stojaceho motorového vozidla, ktoré má znaky starého vozidla podľa zákona o odpadoch, alebo nespĺňa podmienky dané zákonom o prevádzke vozidiel na pozemných komunikáciách, vyzve písomne majiteľa, aby odstránil vozidlo z komunikácie alebo verejného priestranstva. 

Ak si držiteľ starého vozidla nesplní povinnosť a na vlastné náklady neodstráni vozidlo z miesta, kde vozidlo poškodzuje životné prostredie, urobí tak správca cesty alebo obec, a to odovzdaním vozidla na určené parkovisko; náklady s tým spojené je povinný uhradiť držiteľ vozidla. O odovzdaní vozidla na určené parkovisko polícia písomne upovedomí majiteľa a Okresný úrad a Slovenskú inšpekcia životného prostredia. Následne Okresný úrad začne správne konanie, na základe ktoré bude toto vozidlo rozhodnutím vyradené natrvalo z evidencie motorových vozidiel a určené za staré vozidlo, ktoré  je odpadom. Na základe tohto rozhodnutia môže byť staré vozidlo v súlade so zákonom zlikvidované autorizovanou spoločnosťou, ktorá má oprávnenie na ekologické zošrotovanie vozidla.
Na sídliskách sa však nachádzajú aj vozidlá, ktoré nie sú starými vozidlami v zmysle zákona o odpadoch, ale sú len dočasne odhlásené v zmysle zák. o premávke na pozemných komunikáciách (spravidla takéto vozidlá nemajú tabuľku s EČV). Počas celej doby dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel vozidlo nesmie byť prevádzkované v cestnej premávke a musí byť prístupné orgánu PZ; na túto povinnosť bude vlastník vozidla upozornený pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie. Vlastníkovi mot. vozidla, ktoré je dlhodobo odstavené na verejnej komunikácii, ktorá patrí mestu Košice, bude vyrubený poplatok za zaujatie verejného priestranstva - komunikácie.

Na záver uvádzame, že Mestská polícia Košice sa takto snaží dostať dlhodobo nepojazdné vozidlá, o ktoré ich majitelia nejavia záujem, z verejne prístupných miest, kde len zaberajú parkovacie miesta, ktorých je v našom meste nedostatok. Situáciu však značne komplikuje fakt, že niektorí majitelia nenahlásia zmenu adresy pobytu a je problém zistiť ich aktuálny pobyt, resp. majitelia vozidiel zomreli a dedičské konanie nebolo ukončené, čo neúmerne predlžuje riešenie takýchto prípadov a dobu odstránenia vozidla.

 

P.č. Ulica  Typ vozidla Farba EČV Luník Odoslané správnemu orgánu
1 Považská 16 Škoda favorit modrá KE583BL I OÚ OCDaPK 18.04.2017, MMK ŽP 28.02.2019
2 Trieda SNP 23 Škoda Felícia červená  KE749AP I OÚ OCDaPK 09.11.2017, MMK ŽP 28.02.2019
3 Robotnícka 46 Mercedes biela KE133JN I OÚ OCDaPK 14.07.2017
4 Sokolovská 22 Škoda Felícia fialová KE461JU II OÚ OCDaPK 17.04.2018
5 Kysucká 18 Opel strieborná KE073HR II OÚ OCDaPK 14.03.2017, MMK ŽP 27.12.2018
6 Trieda SNP 50 Renault modrá KE432BT III OÚ OCDaPK 13.11.2018, MMK ŽP 03.07.2019
7 Trieda SNP 48/A Toyota sivá KE552HR III OÚ OCDaPK  10.08.2019
8 Gudernova 4 BMW modrá KE545ER IV OÚ OCDaPK 21.04.2016, OÚ Košice OSoŽP 30.12.2016
9 Nešporova 22 Renault čierna KE047JL IV OÚ OCDaPK 28.10.2016
10 Kežmarska 14 Peugeot modrá KE715EN IV OÚ OCDaPK 13.11.2018
11 Gudernova 3 Fiat biela KE711GC IV OÚ OCDaPK 10.08.2019
12 Trieda SNP 68 Renault modrá KE818DT IV OÚ OCDaPK 01.09.2019
13 Kežmarska 20 Peugeot béžová KE867IZ IV OÚ OCDaPK 01.09.2019
14 Idanská 13 Renault zelená KE428ER V OÚ OCDaPK 08.04.2016
15 Ružová 48 Nissan čierna KE670EC V OÚ OCDaPK 07.09.2018
16 Idanská 13 Renault modrá KE939DK V OÚ OCDaPK 03.11.2018
17 Moldavská cesta 7 Peugeot červená  KE447FR VI OÚ OCDaPK  19.08.2017
18 Trieda SNP 59 Fiat čierna KEMAMI1 VI OÚ OCDaPK 19.12.2018
19 Bardejovská 1  Fiat červená  KE490FK VII OÚ OCDaPK 08.05.2017, MMK ŽP 21.12.2018
20 Humenská 41 Mitsubishi červená  KE862CL VII OÚ OCDaPK 25.08.2016
21 Humenská 13 Škoda Felícia zelená KE470EU VII OÚ OCDaPK  25.03.2017, MMK ŽP 09.12.2018
22 Humenská 6 Peugeot strieborná TV875CO VII OÚ OCDaPK 09.10.2017
23 Šafáriková trieda 6 Renault zelená KE844AN VII OÚ OCDaPK 02.12.2018
24 Rožňavská 16 Renault biela KE878CH VII OÚ OCDaPK  30.07.2018
25 Humenská 7/B Jaguard strieborná NR723EH VII OÚ OCDaPK 20.03.2019
26 Popradská 80 Seat žltá KE273FX IBV OÚ OCDaPK 02.09.2018
27 Popradská 82 Citroen červená  KE558GT IBV OÚ OCDaPK 05.06.2018
28 Popradská 92 Renault strieborná KE962JB VIII OÚ OCDaPK 08.06.2018
29 Popradská 92 Ford modrá KE946JA VIII OÚ OCDaPK

Legenda:

  • OÚ OCDaPK - Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
  • MMK ŽP - Mesto Košice, oddelenie VISU a ŽP
  • OÚ Košice OSoŽP - Okresný úrad Košice, oddelenie starostlivosti o ŽP