Autovraky

Mestská polícia v prípade zistenia dlhodobo stojaceho motorového vozidla, ktoré má znaky starého vozidla podľa zákona o odpadoch, alebo nespĺňa podmienky dané zákonom o prevádzke vozidiel na pozemných komunikáciách, vyzve písomne majiteľa, aby odstránil vozidlo z komunikácie alebo verejného priestranstva. 

Ak si držiteľ starého vozidla nesplní povinnosť a na vlastné náklady neodstráni vozidlo z miesta, kde vozidlo poškodzuje životné prostredie, urobí tak správca cesty alebo obec, a to odovzdaním vozidla na určené parkovisko; náklady s tým spojené je povinný uhradiť držiteľ vozidla. O odovzdaní vozidla na určené parkovisko polícia písomne upovedomí majiteľa a Okresný úrad a Slovenskú inšpekcia životného prostredia. Následne Okresný úrad začne správne konanie, na základe ktoré bude toto vozidlo rozhodnutím vyradené natrvalo z evidencie motorových vozidiel a určené za staré vozidlo, ktoré  je odpadom. Na základe tohto rozhodnutia môže byť staré vozidlo v súlade so zákonom zlikvidované autorizovanou spoločnosťou, ktorá má oprávnenie na ekologické zošrotovanie vozidla.
Na sídliskách sa však nachádzajú aj vozidlá, ktoré nie sú starými vozidlami v zmysle zákona o odpadoch, ale sú len dočasne odhlásené v zmysle zák. o premávke na pozemných komunikáciách (spravidla takéto vozidlá nemajú tabuľku s EČV). Počas celej doby dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel vozidlo nesmie byť prevádzkované v cestnej premávke a musí byť prístupné orgánu PZ; na túto povinnosť bude vlastník vozidla upozornený pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie. Vlastníkovi mot. vozidla, ktoré je dlhodobo odstavené na verejnej komunikácii, ktorá patrí mestu Košice, bude vyrubený poplatok za zaujatie verejného priestranstva - komunikácie.

Na záver uvádzame, že Mestská polícia Košice sa takto snaží dostať dlhodobo nepojazdné vozidlá, o ktoré ich majitelia nejavia záujem, z verejne prístupných miest, kde len zaberajú parkovacie miesta, ktorých je v našom meste nedostatok. Situáciu však značne komplikuje fakt, že niektorí majitelia nenahlásia zmenu adresy pobytu a je problém zistiť ich aktuálny pobyt, resp. majitelia vozidiel zomreli a dedičské konanie nebolo ukončené, čo neúmerne predlžuje riešenie takýchto prípadov a dobu odstránenia vozidla.

 

Číslo  Ulica  Typ vozidla Farba EČV  Luník Odoslané správnemu orgánu
1 Považská 16  Škoda Favorit modrá KE583BL  I OÚ OCDaPK 18.04.2017, MMK ŽP 28.02.2019
2 Považská 32  Škoda Favorit červená KE753DC  I OÚ OCDaPK 29.03.2017, MMK ŽP 26.02.2019 
3 Trieda SNP 23  Škoda Felícia červená KE749AP  I OÚ OCDaPK 09.11.2017, MMK ŽP 28.02.2019 
4 Robotnícka 46 Mercedes biela KE133JN I OÚ OCDaPK 14.07.2017
5 Sokolovská 22  Škoda Felícia fialová KE461JU  I OÚ OCDaPK 17.04.2018
6 Kysucká 14  Opel modrá KE612GY  II OÚ OCDaPK 07.01.2019
7 Kysucká 18  Opel strieborná KE073HR  II OÚ OCDaPK 14.03.2017, MMK ŽP 27.12.2018
8 Trieda SNP 50  Renault modrá KE432BT  III OÚ OCDaPK 13.11.2018
9 Popradská 5  Ford čierna  KE133GA  III OÚ OCDaPK 18.11.2018
10 Trieda SNP 48/A  Fiat biela KE700JO  III OÚ OCDaPK 13.12.2018
11 Gudernova 4  Volkswagen zelená KE540IS  IV OÚ OCDaPK 11.08.2016, OÚ Košice OSoŽP  28.12.2016
12 Gudernova 4  BMW modrá KE545ER  IV OÚ OCDaPK 21.04.2016, OÚ Košice OSoŽP  30.12.2016
13 Nešporova 22  Renault čierna  KE047JL  IV OÚ OCDaPK 28.10.2016
14 Nešporova 24  Opel modrá KE175JG  IV OÚ OCDaPK 22.10.2018
15 Kežmarská 14  Peugeot modrá KE715EN  IV OÚ OCDaPK 13.11.2018
16 Markušova 11  Škoda Felícia červená KE88AH  IV OÚ OCDaPK 13.02.2019
17 Idanská 13  Renault zelená KE428ER  V OÚ OCDaPK 08.04.2016 
18 Ružová 48  Nissan čierna  KE670EC  V OÚ OCDaPK 07.09.2018 
19 Idanská 13  Renault modrá KE939DK  V OÚ OCDaPK 03.11.2018
20 Moldavská cesta 7  Peugeot červená KE447FR  VI OÚ OCDaPK 19.08.2017 
21 Trieda SNP 59  Fiat čierna  KEMAMI1  VI OÚ OCDaPK 19.12.2018
22 Bardejovská 1  Fiat červená KE490FK  VII OÚ OCDaPK  08.05.2017, MMK ŽP 21.12.2018
23 Humenská 41  Mitsubishi červená KE862CL  VII OÚ OCDaPK 25.08.2016 
24 Humenská 13  Škoda Felícía zelená KE470EU  VII OÚ OCDaPK 25.03.2017,  MMK ŽP 09.12.2018
25 Humenská 6  Peugeot strieborná TV875CO  VII OÚ OCDaPK 09.10.2017 
26 Šafárikova trieda 6  Renault zelená KE844AN  VII OÚ OCDaPK 02.12.2018 
27 Rožňavská 16  Renault biela KE878CH  VII OÚ OCDaPK 30.07.2018
28 Humenská 7/B  Jaguar strieborná NR723EH  VII OÚ OCDaPK 20.03.2019 
29 Popradská 80
Seat žltá KE273FX IBV OÚ OCDaPK 02.09.2018
30 Popradská 82 Citroen červená KE558GT
IBV OÚ OCDaPK 05.06.2018
31 Popradská 92  Renault strieborná KE962JB  IBV OÚ OCDaPK 08.06.2018 
32 Popradská 92  Ford modrá KE946JA  IBV OÚ OCDaPK  03.11.2016
33 Popradská 84  Fiat biela KE076CO  IBV OÚ OCDaPK 12.03.2018

Legenda:

  • OÚ OCDaPK - Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
  • MMK ŽP - Mesto Košice, oddelenie VISU a ŽP
  • OÚ Košice OSoŽP - Okresný úrad Košice, oddelenie starostlivosti o ŽP