2. poradie - Ideovo – architektonická súťaž „Kino Družba“

Volám sa Tomáš Banko a narodil som sa v Banskej Bystrici dňa 6.12.1987.  Po základnej škole som vyštudoval SPŠ stavebnú v Banskej Bystrici. Po jej ukončení som pokračoval na STU v Bratislave v odbore Pozemné stavby a architektúra, ktoré som ukončil titulom bakalár. Momentálne pokračujem v štúdiu na STU v Bratislave v inžinierskej forme štúdia v odbore Pozemné stavby a architektúra. Popri štúdiu som sa snažil pracovať v mojom obore a spolupracoval som s ateliérom Proka Projekt a firmou Durisol s.r.o.


Cieľom architektonickej súťaže bolo navrhnúť atraktívny a trvalo udržateľný lokalitný program pre dnes nefunkčný objekt bývalého kina Družba ako aj jeho navrhnutú rekonštrukciu. Návrh nového lokalitného programu pre nevyužívaný objekt kina družba reaguje na súčasnú ekonomickú a spoločenskú situáciu. Návrh akceptuje hlavné aspekty, ako sú ekonomický charakter rekonštrukcie, atraktívny nový architektonický vzhľad objektu pri zachovaní znakov pôvodnej architektúry, kooperácie objektu s obchodným domom Luník II a trvalo udržateľný lokalitný program. Po zvážení všetkých aspektov je najvhodnejším lokalitným programom rekonštrukcia objektu na KNIŽNICU. Knižnica svojou polohou v mestskej časti Západ dopĺňa ponuku služieb a zároveň zachováva kultúrno-spoločenskú funkciu objektu. Spolu s revitalizovanou rekreačnou plochou vytvára kultúrno - spoločenskú a relaxačnú zónu pre obyvateľov mesta. Architektonicko-konštrukčné riešenie interiéru knižnice je navrhnuté s ohľadom na ekonomickú náročnosť rekonštrukcie. Hlavnou podstatou architektonického návrhu interiéru je zachovanie pôvodných stupňov kino sály, pomocou ktorých sú vytvorené nové výškové úrovne. Každá úroveň má výšku a šírku odvodenú od rozmerov troch pôvodných stupňov. Jednotlivé stupne sú oddelené regálmi na knihy, ktoré majú po svojej dĺžke siluetu pripomínajúcu pôvodnú kino sálu. Každá hlavná pochôdzna výšková úroveň má kolmo na os vytvorené stupne na sedenie na ktorých sa nachádzajú vankúše pre pohodlný odpočinok s knihou v príjemnom prostredí knižnice. Po obvode pôvodnej fasády prebieha pochôdzna rampa, ktorá je položená na konštrukciu knižničných regálov. Hlavným znakom nových vstupov do architektúry je pravouhlá forma, čím sa výrazne odlišuje od pôvodnej elipsovitej formy. Vstup do exteriéru sa prejavuje hlavne otvorením a presvetlením strechy. Použitý je pílový svetlík, ktorý je po obvode krytý sieťovinou. Tvar vzniknutého obdĺžnika vychádza z interiéru a svojou jednoduchou formou nepôsobí na streche rušivým dojmom. Urbanistický návrh reaguje na aktuálnu potrebu prepojenia objektu s obchodným domom Luník II. Prepojenie prechádza zo západnej strany objektu pešou zónou pozdĺž obchodného domu. Na pešiu zónu nadväzuje pôvodný park, kde je vybudovaná nová spevnená plocha vyhotovená zo zhutnenej šotoliny. Výškový rozdiel medzi pešou zónou a spevneným povrchom je riešený terénimy stupňami. Jednotlivé vstupy na spevnenú plochu reagujú na hlavné pešie ťahy, zo severu je na plochu rozšírená prístupová komunikácia umožňujúca kooperácie priestranstva s navrhovaným trhoviskom. Na celej ploche parku je zachovaná pôvodná zeleň, ktorá je revitalizovaná.

Dokumenty