Archív - zákazky a prieskumy trhu

Deratizácia - jar 2020
26.3.2020

Deratizácia - jar 2020

Verejný obstarávateľ realizoval zákazku tzv. malého rozsahu, ktorej predmetom je celoplošná jarná deratizácia budov a pozemkov vo vlastníctve a správe verejného obstarávateľa v roku 2020.


Tlač občasníka 2020
3.3.2020

Tlač občasníka 2020

Verejný obstarávateľ realizoval prieskum trhu za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky. Predmetom prieskumu trhu bola tlač občasníka Mestskej časti Košice-Západ v roku 2020.


Stavebné práce Laborecká 2 - prieskum trhu za účelom určenia predpokladanej hodnoty pre podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt
26.2.2020

Stavebné práce Laborecká 2 - prieskum trhu za účelom určenia predpokladanej hodnoty pre podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt

Prieskum trhu bol realizovaný za účelom určenia predpokladanej hodnoty pre podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt. Predmetom prieskumu trhu je vykonanie stavebných a stavebnotechnických prác na zlepšenie tepelnotechnických vlastností obalových konštrukcií a rekonštrukcia budovy na Laboreckej ulici č. 2.


Projektová dokumentácia Laborecká 2 - obstaranie č. 3
17.2.2020

Projektová dokumentácia Laborecká 2 - obstaranie č. 3

Verejný obstarávateľ realizoval zákazku s nízkou hodnotou. Predmetom zákazky je zhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie na zlepšenie tepelnotechnických vlastností obalových konštrukcií budovy na Laboreckej ulici č. 2 pre účel zníženia energetickej náročnosti objektu a aplikáciu mitigačných a adaptačných opatrení na elimináciu nepriaznivých vplyvov zmeny klímy.


Projektová dokumentácia Laborecká 2 - obstaranie č. 3
5.2.2020

Projektová dokumentácia Laborecká 2 - obstaranie č. 3

Verejný obstarávateľ realizoval prieskum trhu pre účely určenia predpokladanej hodnoty zákazky. Predmetom prieskumu trhu je zhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie na zlepšenie tepelnotechnických vlastností obalových konštrukcií budovy na Laboreckej ulici č. 2 pre účel zníženia energetickej náročnosti objektu a aplikáciu mitigačných a adaptačných opatrení na elimináciu nepriaznivých vplyvov zmeny klímy.


Projektová dokumentácia Laborecká 2 - obstaranie č. 2
24.1.2020

Projektová dokumentácia Laborecká 2 - obstaranie č. 2

Verejný obstarávateľ realizoval prieskum trhu pre účely určenia predpokladanej hodnoty zákazky. Predmetom prieskumu trhu je zhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie komplexnej obnovy a modernizácie budovy na Laboreckej ulici č. 2 v Košiciach pre účel zníženia energetickej náročnosti objektu a aplikáciu mitigačných a adaptačných opatrení na elimináciu nepriaznivých vplyvov zmeny klímy.


Projektová dokumentácia Laborecká 2
23.12.2019

Projektová dokumentácia Laborecká 2

Verejný obstarávateľ realizoval zákazku s nízkou hodnotou. Predmetom zákazky je zhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie komplexnej obnovy a modernizácie jestvujúceho objektu bývalej materskej školy na Laboreckej ulici č. 2 v Košiciach, pre účel zníženia energetickej náročnosti objektu a aplikáciu mitigačných a adaptačných opatrení na elimináciu nepriaznivých vplyvov zmeny klímy. Termín predloženia spracovanej projektovej dokumentácie je do 28.01.2020.


Projektová dokumentácia Laborecká 2
11.12.2019

Projektová dokumentácia Laborecká 2

Verejný obstarávateľ realizoval prieskum trhu pre účely určenia predpokladanej hodnoty zákazky. Predmetom prieskumu trhu je zhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie komplexnej obnovy a modernizácie jestvujúceho objektu bývalej materskej školy na Laboreckej ulici č. 2 v Košiciach, pre účel zníženia energetickej náročnosti objektu a aplikáciu mitigačných a adaptačných opatrení na elimináciu nepriaznivých vplyvov zmeny klímy. Predpokladaný termín predloženia spracovanej projektovej dokumentácie je do 27.01.2020.


Spevnená plocha Laborecká 2 Košice
29.11.2019

Spevnená plocha Laborecká 2 Košice

Verejný obstarávateľ realizoval zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je úprava spevnenej plochy pre kontajnery a výstavba spevnenej plochy pre zásobovacie vozidlo, na ktorú bude nadväzovať chodník pre peších so smerovaním k objektu zariadenia opatrovateľskej služby.


Oprava schodiska na ulici Slobody č. 21
25.11.2019

Oprava schodiska na ulici Slobody č. 21

Verejný obstarávateľ realizoval zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je oprava schodiska na ulici Slobody č. 21.