Územné plánovanie

Územné plánovanie

Revitalizácia Zuzkinho parku - verejná diskusia
4.2.2014

Revitalizácia Zuzkinho parku - verejná diskusia

Starosta mestskej časti Rudolf Bauer pozýva občanov na verejnú diskusiu k pripravovanému projektu Revitalizácia Zuzkinho parku. Uskutoční sa budúci týždeň v utorok 11. februára o 16:30 hod v Átrium klube v sále na prízemí, Zuzkin park 4, Luniku I.


Súčasnosť a perspektívy: Ako bude vyzerať Terasa o 50 rokov ?
3.9.2012

Súčasnosť a perspektívy: Ako bude vyzerať Terasa o 50 rokov ?

Prečo bol pre Terasu pôvodne navrhnutý názov „Nové mesto“ ? Ako sa naplnili predstavy architektov a urbanistov pri plánovaní Terasy a aký je súčasný stav sídliska ? Má Mestská časť Košice - Západ jasnú predstavu o tom, ako by mala vyzerať Terasa o ďalších 50 rokov ?


Zmeny územného plánu
8.11.2011

Zmeny územného plánu

Do textovej i grafickej časti dokumentácie je možné nahliadnuť na Magistráte mesta Košice, oddelení ÚHA, alebo na webovej stránke mesta www.kosice.sk od 24.10.2011. Prípadné pripomienky a námety je potrebné podať písomne a doručiť najneskôr do 22.11.2011 na adresu: Mesto Košice, Útvar hlavného architekta mesta Košice, Magistrát mesta Košice, Tr. SNP, 48/A, 040 11 Košice.


Na Grote bližšie k riešeniu
28.6.2011

Na Grote bližšie k riešeniu

Dlhotrvajúci problém neskolaudovaných domov v lokalite Grot je opäť o čosi bližšie k vyriešeniu. Starosta Mestskej časti Košice – Západ Rudolf Bauer inicioval pracovné stretnutia s obyvateľmi tejto lokality, na ktorom diskutovali o spoločnom postupe pri dokončení výstavby obytného súboru, ktorý by umožnil kolaudáciu pozemných komunikácií, a rodinných domov.


15. výročie založenia Štátneho fondu rozvoja bývania
23.5.2011

15. výročie založenia Štátneho fondu rozvoja bývania

Poďakovanie riaditeľa Štátneho fondu rozvoja bývania pracovníkom miestneho úradu povereným vykonávaním agendy a poslania fondu v oblasti výstavby a bytového fondu na Slovensku.


Situácia na Grote by sa mala vyriešiť do dvoch rokov
13.5.2011

Situácia na Grote by sa mala vyriešiť do dvoch rokov

Dlhotrvajúca patová situácia obyvateľov a stavebníkov v lokalite Grot, kde nemožno kvôli chýbajúcej infraštruktúre skolaudovať rodinné domy, by sa mala vyriešiť najneskôr do dvoch rokov. MČ Košice – Západ zmluvne zaviazala talianskeho investora, aby dobudoval chýbajúce cesty a chodníky a to aj za pomoci spolufinancovania samotných majiteľov pozemkov a mesta Košice.