Majetok

Obchodná verejná súťaž  - prenájom kancelárskych priestorov - Tr. SNP 24 - prízemie - 118,11 m2
22.1.2020

Obchodná verejná súťaž - prenájom kancelárskych priestorov - Tr. SNP 24 - prízemie - 118,11 m2

Mestská časť Košice-Západ v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov, § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž na nájom nebytových priestorov.