Aktivačná činnosť - Menšie obecné služby

Čo sú menšie obecné služby (MOS)
Menšie obecné služby sú pracovné aktivity pre obec/mesto/mestskú časť. Ich cieľom je podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je uchádzačom o zamestnanie a poberateľom dávky v hmotnej núdzi. 

Kto môže vykonávať menšie obecné služby - pracovníci MOS
MOS môžu vykonávať nezamestnaní, evidovaní na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR), ako aj uchádzači o zamestnanie, poberajúci dávku v hmotnej  núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (pomoc v hmotnej núdzi).

Postup pri žiadosti o vykonávanie MOS
Uchádzači o zamestnanie sa osobne informujú o možnosti vykonávania MOS na Miestnom úrade Mestskej časti Košice-Západ,  prípadne si môžu podať žiadosť na ÚPSVaR, Popradská 74 u svojho sprostredkovateľa zamestnania - oddelenie služieb pre občana.

Podmienky výkonu prác MOS pre Mestskú časť Košice-Západ

Rozsah práce: MOS sa vykonávajú v rozsahu 64-80 hodín mesačne.

Náplň práce: Pracovné činnosti ponúkame podľa požiadaviek jednotlivých oddelení Miestneho úradu.

Ide hlavne o tieto činnosti:

  • úprava a čistota verejných priestranstiev a údržba náradia,
  • upratovanie interiérov, exteriérov a okolia budov vo vlastníctve a správe Mestskej časti Košice-Západ,
  • aktivity sociálneho typu – opatrovateľská služba a rozvoz stravy klientom,
  • pomocné práce pri organizovaní kultúrnych podujatí.

Finančné ohodnotenie: Uchádzač o zamestnanie vykonávaním MOS a odpracovaním príslušného počtu hodín získa nárok na aktivačný príspevok, ktorý sa pripočíta k dávke v hmotnej núdzi. Mestská časť Košice-Západ navyše poskytne aktivačnému pracovníkovi stravný lístok v hodnote 2 € v deň, keď výkon práce presiahne 4 hod.

MOS v rozsahu 32 hod. mesačne: Ak sa uchádzač o zamestnanie nezúčastňuje na žiadnych pracovných aktivitách, ani nevykonáva vyššie uvedenú aktivačnú činnosť, môže byť ÚPSVaR vyzvaný, aby si povinne odpracoval 32 hod./mes. MOS pre obec resp. mestskú časť, inak mu bude odňatá dávka v hmotnej núdzi. Táto forma MOS nie je ohodnotená aktivačným príspevkom ani stravným lístkom.

Dokumenty, legislatíva, dôležité odkazy

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi

Kontakt
Bc. Zuzana Kráľovská, 055/7883271, Trieda SNP 39, 3.p. č.d. 307, kralovska @ kosicezapad.sk

Nastavenia cookies