Aké mimoriadne udalosti nás môžu postihnúť?

ŽIVELNÉ POHROMY
Prietrže mračien a krupobitia, snehové kalamity, rozsiahle námrazy, zosuvy pôdy, zemetrasenia, požiare a víchrice.

HAVÁRIE
Výbuchy a požiare, úniky chemických látok, rádioaktívnych látok, ropných produktov a iných nebezpečných látok s následným kontaminovaním územia, ovzdušia, podzemných vôd a pod.
Poškodenie vedení rozvodných sietí, ich zariadení a diaľkových vedení médií (diaľkovodov).

KATASTROFY
Rozsiahle dopravné havárie - veľké letecké, cestné nehody spojené s požiarmi, prípadne s únikom nebezpečných látok (napr. únik amoniaku /čpavku/ z chladiaceho zariadenia, a pod.)
Nebezpečenstvo rádioaktívneho zamorenia po nehode pri preprave alebo pri nesprávnom uložení rádioaktívneho materiálu a pod.
Epidémie nákazlivých ochorení ľudí a zvierat (napr. salmonelóza, prasací mor atď.), nedostatok vody a dôležitých potravín.

OHROZENIE VEREJNÉHO ZDRAVIA II. STUPŇA

TERORISTICKÝ ÚTOK
- Anonymné oznámenie (uloženie bomby, trhavín, použitie nebezpečných látok a pod.)
- Obdŕžanie podozrivej zásielky (list, balíček)
- Teroristická akcia (použitie strelných zbraní a výbušnín)