VZN - Návrhy

Zverejnenie návrhov VZN Mestskej časti Košice - Západ podľa § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

VZN - Návrhy

NÁVRH VZN MČ Košice - Západ č. 1/2018
31.1.2018

NÁVRH VZN MČ Košice - Západ č. 1/2018

NÁVRH VZN MČ Košice - Západ č. 1/2018 o stanovení výšky úhrady za poskytovanie sociálnej služby v dennom centre na Laboreckej ulici č. 2 v Košiciach viac