Povinné zverejňovanie informácií v zmysle § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

A) SPÔSOB ZRIADENIA POVINNEJ OSOBY, JEJ PRÁVOMOCI, KOMPETENCIE A POPIS ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY:

Mestská časť Košice-Západ bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojitosti so zákonom SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí, t. j. dňom 23. - 24. 11.1990 a podľa zákona č.401/1990 Zb. o meste Košice.

Základným vnútorným dokumentom územnej samosprávy mesta Košice (mesto a mestské časti), ktorý v súlade so zákonom č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov bližšie upravuje prerozdelenie úloh a samosprávnych pôsobností mesta, nakladanie s majetkom mesta a vzťahy mesta s mestskými časťami a právnickými osobami zriadenými alebo založenými mestom a ich práva a povinnosti pri plnení zverených samosprávnych úloh – je Štatút mesta Košice.

Orgánmi Mestskej časti Košice-Západ sú miestne zastupiteľstvo a starosta mestskej časti.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Západ je zastupiteľský zbor mestskej časti zložený z 13 poslancov, zvolených obyvateľmi mestskej časti na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného miestneho zastupiteľstva.
Zloženie miestneho zastupiteľstva

Starosta mestskej časti Košice-Západ je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Miestne zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány (podľa potreby, alebo ak to vyplýva z osobitného právneho predpisu):

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má kontrolór mestskej časti Košice-Západ, ktorého volí miestne zastupiteľstvo. Kontrolór je zamestnancom mestskej časti a vykonáva kontrolu plnenia úloh mestskej časti.

Právomoci a kompetencie Mestskej časti Košice - Západ sú dané:

 • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 - 71)
 • zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákonom SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
 • platnou právnou úpravou Slovenskej republiky
 • všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti vydávanými vo veciach územnej samosprávy a vo veciach, v ktorých mestská časť plní úlohy štátnej správy

Popis organizačnej štruktúry Miestneho úradu mestskej časti Košice - Západ:

B) MIESTO, ČAS A SPÔSOB, AKÝM MOŽNO ZÍSKAVAŤ INFORMÁCIE; INFORMÁCIE O TOM, KDE MOŽNO PODAŤ ŽIADOSŤ, NÁVRH, PODNET, SŤAŽNOSŤ ALEBO INÉ PODANIE

Získavanie informácií a podávanie žiadostí, návrhov, podnetov alebo iných podaní možno: 
1. Osobne: Miestny úrad mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP 39, Košice
Stránkové hodiny
2. Podaním žiadosti:

 • písomne - písomnú žiadosť možno podať v podateľni miestneho úradu na 1. poschodí, č. d. 104 alebo poštou na adresu: Mestská časť Košice - Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice
 • elektronicky
 • prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: miestnyurad @ kosicezapad.sk
 • faxom: 055/788 32 09.

FORMULÁR ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ  Súbor rtf - (52.50 kB) 

Do všeobecne záväzných nariadení Mestskej časti Košice ‐ Západ možno nahliadnuť počas stránkových hodín na miestnom úrade, 2. poschodie, č. dv. 201 a sú zverejnené aj na webovej stránke Mestskej časti Košice - Západ.
Do uznesení miestneho zastupiteľstva možno nahliadnuť počas stránkových hodín na miestnom úrade, 1. poschodie, č. dv. 112 a sú zverejnené aj na webovej stránke Mestskej časti Košice - Západ.

Postup pri prijímaní a vybavovaní sťažností a petícií fyzických a právnických osôb v podmienkach Mestskej časti Košice - Západ, v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien je zverejnený na webovej stránke Mestskej časti Košice - Západ.
Základné informácie podľa § 5 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) sú umiestnené na verejnej tabuli na 2. poschodí v budove miestneho úradu.

Na webovej stránke Mestskej časti Košice - Západ sú na adrese www.kosicezapad.sk zverejňované:

 • termíny rokovaní miestneho zastupiteľstva a návrh programu rokovania,
 • zápisnice z rokovaní miestneho zastupiteľstva
 • materiály predkladané na rokovanie miestneho zastupiteľstva
 • uznesenia z rokovaní miestneho zastupiteľstva
 • údaje o dochádzke poslancov miestneho zastupiteľstva
 • výpisy o hlasovaní poslancov na rokovaní miestneho zastupiteľstva okrem prípadov tajného hlasovania.


C) MIESTO, LEHOTA A SPÔSOB PODANIA OPRAVNÉHO PROSTRIEDKU A MOŽNOSTI SÚDNEHO PRESKÚMANIA ROZHODNUTIA POVINNEJ OSOBY VRÁTANE VÝSLOVNÉHO UVEDENIA POŽIADAVIEK, KTORÉ MUSIA BYŤ SPLNENÉ

Miesto podania odvolania: Mestská časť Košice – Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice

Proti rozhodnutiu Mestskej časti Košice – Západ o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva Mestskej časti Košice – Západ, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.
O odvolaní proti rozhodnutiu Mestskej časti Košice – Západ rozhoduje nadriadený povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť. Ak ide o rozhodnutie miestneho úradu, o odvolaní rozhoduje starosta mestskej časti.
Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.
Náležitosti odvolania: z odvolania by malo byť podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zrejmé:

 • kto podáva odvolanie,
 • voči ktorému rozhodnutiu smeruje,
 • prečo sa odvolanie podáva (zdôvodnenie),
 • návrh, ako má odvolací orgán rozhodnúť.


D) POSTUP, KTORÝ MUSÍ POVINNÁ OSOBA DODRŽIAVAŤ PRI VYBAVOVANÍ VŠETKÝCH ŽIADOSTÍ, NÁVRHOV A INÝCH PODANÍ, VRÁTANE PRÍSLUŠNÝCH LEHÔT, KTORÉ JE NUTNÉ DODRŽAŤ

Mestská časť Košice - Západ vybavuje žiadosti, návrhy a iné podania vždy tak, aby bolo zabezpečené objektívne zistenie skutočného stavu pri zachovaní zásady hospodárnosti a primeranej rýchlosti.
O žiadostiach, návrhoch a iných podaniach rozhoduje Mestská časť Košice - Západ v súlade s platnou právnou úpravou a vnútroorganizačnými právnymi predpismi. Pri ich vybavovaní sa postupuje v súlade so základnými pravidlami správneho konania (§ 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov) a primerane sa použijú aj jeho ustanovenia.
O výsledku vybavenia žiadosti Mestská časť Košice – Západ upovedomí žiadateľa buď písomne, emailom alebo elektronicky.
Anonymné žiadosti, návrhy a podnety Mestská časť Košice ‐ Západ vybavuje podľa vlastnej úvahy v závislosti od konkrétnych okolností.

Lehoty na vybavenie
V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, Mestská časť Košice – Západ rozhodne bezodkladne.
V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je Mestská časť Košice - Západ povinná rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní.

Lehoty na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií
Žiadosť o sprístupnenie informácií Mestská časť Košice – Západ vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme.
Zo závažných dôvodov môže Mestská časť Košice – Západ predĺžiť lehotu, najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme.
Predĺženie lehoty Mestská časť Košice – Západ oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

E) PREHĽAD PREDPISOV, POKYNOV, INŠTRUKCIÍ, VÝKLADOVÝCH STANOVÍSK, PODĽA KTORÝCH POVINNÁ OSOBA KONÁ A ROZHODUJE ALEBO KTORÉ UPRAVUJÚ PRÁVA A POVINNOSTI FYZICKÝCH OSÔB A PRÁVNICKÝCH OSÔB VO VZŤAHU K POVINNEJ OSOBE

Mestská časť Košice – Západ sa riadi zákonom č. 369/l990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 40l/l990 Zb. o meste Košice, zákonom č. l38/l991 Zb. o majetku obcí, zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalšími zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré sa dotýkajú územnej samosprávy, Štatútom mesta Košice, všeobecne záväznými nariadeniami mesta Košice, všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti a ďalšími vnútornými predpismi mestskej časti.
Právne predpisy, najmä:

 • Ústava SR – ústavný zákon č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce    vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Mestská časť Košice - Západ nevydala žiadne pokyny, inštrukcie, výkladové stanoviská pre vonkajší chod právnickej osoby verejného práva.

F) SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV, KTORÉ POVINNÁ OSOBA VYBERÁ ZA SPRÁVNE ÚKONY, A SADZOBNÍK ÚHRAD ZA SPRÍSTUPŇOVANIE INFORMÁCIÍ

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií:
Mestská časť Košice - Západ v súlade s § 21 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a vyhláškou MF SR č. 481/2000 Z.z o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií stanovuje tieto úhrady za sprístupnenie informácií:

Obstaranie technických nosičov dát

 • CD - vo výške podľa nákupnej ceny

Vyhotovenie kópií požadovaných informácií

 • 0,05€ za kópiu na jednej strane listu formátu A4
 • 0,10€ za kópiu na oboch stranách listu formátu A4
 • 0,10€ za kópiu na jednej strane listu formátu A3
 • 0,20€ za kópiu na oboch stranách listu formátu A3


Odoslanie informácií – poštovné poplatky:

Úhrada nákladov sa určí ako súčet nákladov uvedených v tomto sadzobníku. Ak čiastka za poskytnutie informácií nepresiahne sumárne čiastku 2,50€, môže byť informácia žiadateľovi poskytnutá bez úhrady. Žiadateľovi, ktorý predloží kópiu preukazu občana s ŤZP s vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu, sa informácie poskytnú bezplatne. Informácie zasielané e-mailom alebo faxom sa poskytujú bezplatne. Úhrady sú príjmami Mestskej časti Košice - Západ.

Spôsob úhrady:

 1. v hotovosti do pokladne miestneho úradu
 2. poštovou poukážkou
 3. bezhotovostným prevodom na účet v banke

Dokumenty
Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Do Zbierky zákonov SR možno nahliadať v úradných hodinách na miestnom úrade č. dverí 104.

Nastavenia cookies