Home

Jarné melódie Terasy – tentoraz z filmov a rozprávok
29.4.2017

Jarné melódie Terasy – tentoraz z filmov a rozprávok

V piatok 28. apríla 2017 sa v Átrium klube MČ Košice-Západ uskutočnil koncert Jarné melódie Terasy. viac


Košický Západ si uctil svojich jubilantov
28.4.2017

Košický Západ si uctil svojich jubilantov

Dňa 26. apríla 2017 predpoludním sa uskutočnilo slávnostné stretnutie jubilujúcich občanov Terasy so starostom MČ Košice-Západ Jánom Jakubovom a so zástupcom starostu MČ Košice-Západ Ing. Andrejom Sitkárom. viac


Zveľaďujeme našu komunitnú záhradu
26.4.2017

Zveľaďujeme našu komunitnú záhradu

Keďže v piatok 21.04.2017 bolo počasie dobrovoľníkom naklonené, navštívili v tento deň komunitnú záhradu na Terase, aby upravili zeleň vrátane kríkov a stromov, namaľovali kovové konštrukcie a brány, tiež sa upratovalo a postavili sa komunitné záhony, v ktorých budú môcť obyvatelia Terasy záhradkárčiť. viac


Oslavy jubilantov v Kresťanskom klube dôchodcov
26.4.2017

Oslavy jubilantov v Kresťanskom klube dôchodcov

V Klube kresťanských seniorov sa 24.04.2017 uskutočnila oslava jubilantov. viac

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu zóny "Košice - Domino"
3.12.2015

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu zóny "Košice - Domino"

Mesto Košice ako orgán územného plánovania oznamuje v zmysle § 19 b ods.1, písm. a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení, začatie obstarávania Územného plánu zóny "Košice- Domino". viac


Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2016- 2018
27.11.2015

Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2016- 2018

Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2016- 2018 viac


Návrh plánu kontrolnej činnosti
26.11.2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Košice - Západ na obdobie 1. polroka 2016.
viac


Rozhodnutie k zámeru Obytný súbor NT3, Košice
28.9.2015

Rozhodnutie k zámeru Obytný súbor NT3, Košice

Rozhodnutie Okresného úradu Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia - Obytný súbor NT3, Košice. viac