Denné centrum - kluby dôchodcov

Katarínska zábava, jubilanti aj prednáška o finančnej gramotnosti v Klube seniorov
11.12.2017

Katarínska zábava, jubilanti aj prednáška o finančnej gramotnosti v Klube seniorov

Uplynulý mesiac bol v Klube seniorov nášho Denného centra naozaj pestrý a bohatý na aktivity. viac


Klub kresťanských seniorov
2.11.2017

Klub kresťanských seniorov

Program činnosti Klubu kresťanských seniorov - november 2017 viac


Klub seniorov
2.11.2017

Klub seniorov

Program činnosti klubu seniorov - november 2017 viac


Mestská časť Košice - Západ zriadila a prevádzkuje denné centrum pre seniorov  v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Čo je denné centrum
Denné centrum (ďalej len DC) je účelovým zariadením poskytovateľa, ktoré slúži  prevažne pre občanov s trvalým pobytom na území Mestskej časti Košice - Západ ako kultúrno-spoločenské stredisko, miesto zábavy a relaxu. Organizujú sa v ňom spoločenské, kultúrne, poznávacie a vzdelávacie podujatia pre seniorov. Ide o oddychové zariadenie pre seniorov s celoročnou prevádzkou.
DC je otvorené pre seniorov každý pondelok až piatok v čase od 14:00 do 17:00 hod. Počas sviatkov a voľných dní je otvorené podľa potreby. DC vykonáva svoju činnosť podľa vopred stanoveného programu. Kapacita zariadenia je cca 200 miest.

Aktivity DC

  1. organizovanie podujatí, prednášok, školení a akcií pre návštevníkov DC,
  2. organizovanie podujatí smerom k verejnosti,
  3. spolupráca návštevníkov DC pri dobrovoľníckych aktivitách v prospech občanov mestskej časti a mesta Košice, osamelých seniorov,
  4. spolupráca návštevníkov DC pri dobrovoľníckych aktivitách v prospech mestskej časti a mesta alebo v prospech určených fyzických osôb – osamelých, chorých seniorov a pod.,
  5. usporadúvanie špeciálnych poradenstiev podľa záujmu seniorov (lekár, psychológ, právnik, sociálny pracovník, historik a pod.).


Naše Denné centrum zastrešuje 3 kluby seniorov:

  • Klub seniorov (každý pracovný deň poobede) - priestory nad materským centrom (MC) Delfinik
  • Klub kresťanských seniorov (v pondelky a štvrtky poobede) - priestory nad zariadením opatrovateľskej služby (ZOS)
  • Klub maďarských seniorov (v stredy poobede) -  priestory nad zariadením opatrovateľskej služby (ZOS)

Súčasťou Denného centra je aj seniorský spevokol Rozmarín sídliaci v priestoroch Klubu seniorov.
 
Kto môže byť členom jednotlivých klubov Denného centra
Každý obyvateľ Mestskej časti Košice - Západ, ktorý dovŕšil dôchodkový vek.

Dokumenty, legislatíva, dôležité odkazy

Organizačno - prevádzkový poriadok denného centra Mestskej časti Košice - Západ

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Kontakt
Mgr. Jaroslav Žďára 055/7883245 Tr. SNP 39, 3.p. č.d. 308 zdara @ kosicezapad.sk

Klub seniorov, 055/6443027, Laborecká č. 2, Košice, priestory nad MC
Klub kresťanských seniorov, 055/6440334, Laborecká č. 2, Košice, priestory nad ZOS
Klub maďarských seniorov, Laborecká č. 2, Košice, priestory nad ZOS