Čo potrebujete k vybaveniu - Osvedčovanie podpisov a listín

OSVEDČOVANIE PODPISOV A LISTÍN

K osvedčeniu podpisu na listine a k osvedčeniu fotokópie listiny potrebuje občan predložiť:

 • platný občiansky preukaz, cestovný doklad, vojenský preukaz, námornícku knižku alebo povolenie na pobyt pre cudzinca,
 • listinu k podpisu (osvedčenie podpisu),
 • originál a fotokópiu listiny na osvedčenie (osvedčenie fotokópie listiny).

Poplatky za osvedčovanie:

 • osvedčenie podpisu - 1,50 €,
 • osvedčenie podpisu (3 a viac podpisov) - 3,00 €  za každý podpis (Nariadenie starostu MČ Košice - Západ číslo 2/2012 s účinnosťou od 1.10.2012),
 • osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku - 1,50 €,
 • osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v českom jazyku - 3,00 €,
 • osvedčenie podpisu mimo úradnú miestnosť - 3,00 €.

Obec nevykonáva osvedčovanie:

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
 • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
 • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
 • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
 • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku, to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.

Dokumenty